Menu:


Dokumenti

Ventspils 4. vidusskolas akreditācijas dokumenti

Ventspils 4. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums.

Ventspils 4. vidusskolas nolikums.

Ventspils 4. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (grozījumi ar 20.01.2020.).

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (redakcija 20.01.2020.).

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (redakcija 01.12.2016.).

Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība Ventspils 4.vidusskolā.

Ventspils 4.vidusskolas privātuma politika.

Ventspils 4.vidusskolas mācību līdzekļu saraksts.

Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” informāciju lasīt šeit.
Iesniegums šeit.