Menu:

Skolas dzīves jaunumiLīdz 31. janvārim norisinās publiskā apspriešana par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” projektu.

Aicinājums izteikt viedokli, kā arī noteikumu projekts publicēts Izglītības pārvaldes mājaslapā. Skatīt šeit!

Dokuments, kas jāievēro visiem Ventspils 4.vidusskolas darbiniekie, izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī jebkuram skolas apmeklētājam!
Šeit var iepazīties ar kārtību par mācību procesa organizēšanu un piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils 4. vidusskolā (grozījumi 25.01.2021.)

Stundu saraksts un izmaiņas

Skatīt šeit!

Skolotāju individuālo nodarbību laiki

Skatīt šeit!

ĒDIENKARTE

Skatīt šeit!

Kārtība, kura nosaka bezskaidras naudas priekšapmaksas veikšanu komplekso pusdienu apmaksai Ventspils 4. vidusskolā

1. Izglītojamā likumiskais pārstāvis veic bezskaidras naudas priekšapmaksu par kompleksajām pusdienām uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem:
SIA “Saltums Kandavā”, Reģ. Nr. LV49202002956
Banka “SEB banka” AS
Konta Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
līdz katras piektdienas plkst. 16:00. Maksājuma uzdevuma mērķis - izglītojamā vārds, uzvārds, klase, skola, periods.
2. Izglītojamā likumiskais pārstāvis maksājuma uzdevumu par kompleksajām pusdienām nosūta uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: [email protected]
3. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs izveido izglītojamo sarakstu, par kuru veikta komplekso pusdienu bezskaidras naudas priekšapmaksa.
4. Pirmdienas vai otrdienas rītā no plkst. 7:45 pie ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pārstāvja izglītojamais, par kuru veikta komplekso pusdienu bezskaidras naudas priekšapmaksa, saņem talonus.
5. Ar saņemtiem taloniem izglītojamais norēķinās par kompleksajām pusdienām.

Ēdināšanas izmaksas

Pirmsskolas izglītojamiem 1,50 eur dienā/ nedēļā = 7,50 eur
5.-12.klašu izglītojamiem 1,00 eur dienā/ nedēļā = 5,00 eur
1.- 2. klašu izglītojamiem launags 0,80 eirocenti dienā/ nedeļā = 4,00


Pedagogu metodisko materiālu publikācijas: