Ēdināšana

Kārtība, kura nosaka bezskaidras naudas priekšapmaksas veikšanu komplekso pusdienu apmaksai Ventspils 4. vidusskolā

1. Izglītojamā likumiskais pārstāvis veic bezskaidras naudas priekšapmaksu par kompleksajām pusdienām uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem:
SIA “Saltums Kandavā”, Reģ. Nr. LV49202002956
Banka “SEB banka” AS
Konta Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
līdz katras piektdienas plkst. 16:00. Maksājuma uzdevuma mērķis – izglītojamā vārds, uzvārds, klase, skola, periods.
2. Izglītojamā likumiskais pārstāvis maksājuma uzdevumu par kompleksajām pusdienām nosūta uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: [email protected]
3. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs izveido izglītojamo sarakstu, par kuru veikta komplekso pusdienu bezskaidras naudas priekšapmaksa.
4. Pirmdienas vai otrdienas rītā no plkst. 7:45 pie ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pārstāvja izglītojamais, par kuru veikta komplekso pusdienu bezskaidras naudas priekšapmaksa, saņem talonus.
5. Ar saņemtiem taloniem izglītojamais norēķinās par kompleksajām pusdienām.

 

Ēdināšanas* izmaksas 

5.-12.klašu izglītojamiem 

dienā = 1,50 eur / nedēļā = 7,50 eur

1.- 2. klašu izglītojamiem launags 

dienā = 1,50 eur / nedēļā = 7,50 eur

* Izglītības pārvaldes 2021.gadā organizētajā atklāta iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās” rezultātā ir noteikta komplekso pusdienu cena četru gadu periodam, no 2021.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.augustam.