Ēdināšana

Kārtība, kura nosaka bezskaidras naudas priekšapmaksas veikšanu komplekso pusdienu apmaksai Ventspils 4. vidusskolā

1. Izglītojamā likumiskais pārstāvis veic bezskaidras naudas priekšapmaksu par kompleksajām pusdienām uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem:
SIA “Saltums Kandavā”, Reģ. Nr. LV49202002956
Banka “SEB banka” AS
Konta Nr. LV30 UNLA 0011 0004 6888 6
Kods UNLALV2X
līdz katras piektdienas plkst. 16:00. Maksājuma uzdevuma mērķis – izglītojamā vārds, uzvārds, klase, skola, periods.
2. Izglītojamā likumiskais pārstāvis maksājuma uzdevumu par kompleksajām pusdienām nosūta uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: [email protected]
3. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs izveido izglītojamo sarakstu, par kuru veikta komplekso pusdienu bezskaidras naudas priekšapmaksa.
4. Pirmdienas vai otrdienas rītā no plkst. 7:45 pie ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pārstāvja izglītojamais, par kuru veikta komplekso pusdienu bezskaidras naudas priekšapmaksa, saņem talonus.
5. Ar saņemtiem taloniem izglītojamais norēķinās par kompleksajām pusdienām.

 

Ēdināšanas izmaksas*

5.-12.klašu izglītojamiem 

dienā = 1,00 eur / nedēļā = 5,00 eur

1.- 2. klašu izglītojamiem launags 

dienā = 1,00 eur / nedēļā = 5,00

 

* Izglītības pārvaldes 2021.gadā organizētajā atklāta iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās” rezultātā ir noteikta komplekso pusdienu cena četru gadu periodam, no 2021.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.augustam.
Komplekso pusdienu cena 1.-4.klases izglītojamajiem noteikta 1,79 euro dienā un 5.-12.klases izglītojamajiem 2,09 euro dienā. Lai izglītojamo vecākiem nerastos papildus izmaksas komplekso pusdienu apmaksai, pusdienu cenu pieaugumu segs pašvaldība (0,06 euro dienā 1.-4.klases izglītojamajiem un 0,09 euro dienā 5.-12.klases izglītojamajiem).