Projekti

Visi skolas projekti

Saziņa par Erasmus+ projektiem ar Kristīni Kornijanovu e-klasē vai klātienē

2022. / 2023. m.g. Ventspils 4. vidusskolas Skolēnu pašpārvalde piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iniciatīvas projektā “Kontakts”. Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros:

  • tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība,
  • veicināta izglītojamo labbūtība,
  • sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Ventspils 4. vidusskola ir viena no 54 izglītības iestādēm Latvijā, kas šajā mācību gadā sadarbojas ar sociālo projektu “Neklusē”. 

Projekta mērķis –  preventatīvi pasākumi mobinga novēršanai, skolēnu psihoemeocionālās labsajūtas uzlabošana.

Kopš 2020.gada 1.septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021./2022. mācību gada 1.semestrī  iesaistīti un individuālu atbalstu saņem 48 izglītojamie no 4.-12.klasei.

Projekta ietvaros realizētie pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādi, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek veidota  vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

“Jauniešu lēmumu pieņemšanas prasmes digitālā mārketinga vidē”