Projekti

Visi skolas projekti

Saziņa par Erasmus+ projektiem ar Kristīni Kornijanovu e-klasē vai klātienē

Skola īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jauniešu iniciatīvu projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 

Ir identificētas nepieciešamās aktivitātes, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībām. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji iesaistījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās mācībās, apgūstot zināšanas par labbūtības ceļakartes izstrādi, līdztekus nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci.

Īstenojot labbūtības projektu, tiks organizētas izglītojošas kouču un psihologu nodarbības, iepazītas tēmas par stresa ietekmi uz jaunieša mentālo veselību, veidiem, kā uzlabot savu emocionālo labsajūtu.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu.

Ventspils 4. vidusskola ir viena no 54 izglītības iestādēm Latvijā, kas šajā mācību gadā sadarbojas ar sociālo projektu “Neklusē”. 

Projekta mērķis –  preventatīvi pasākumi mobinga novēršanai, skolēnu psihoemeocionālās labsajūtas uzlabošana.

Kopš 2020.gada 1.septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021./2022. mācību gada 1.semestrī  iesaistīti un individuālu atbalstu saņem 48 izglītojamie no 4.-12.klasei.

Projekta ietvaros realizētie pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādi, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek veidota  vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.