Projekti

Visi skolas projekti

Ventspils 4. vidusskola ir viena no 54 izglītības iestādēm Latvijā, kas šajā mācību gadā sadarbojas ar sociālo projektu “Neklusē”. 

Projekta mērķis –  preventatīvi pasākumi mobinga novēršanai, skolēnu psihoemeocionālās labsajūtas uzlabošana.

Datums, laiks
Auditorija
Piedalās
Saturs
27.09. 18.00-19.00
Saruna ar vecākiem
Neklusē
Skolas sadarbība ar Neklusē. Kas ir mobings, situācija Latvijā? Ko vecākiem iesaistīties mobinga mazināšanā un preventīvā novēršanā?
29.09. 13.00-14.00
Saruna ar skolēniem
Neklusē,
jauniešu influenceris Niklāvs Mičulis
pusaudžu psihoterapeits Nils Konstantinovs
Kas ir mobings? Ko skolēnam darīt mobinga situācijās? Skolas sadarbība ar Neklusē.
19.10. 10.00-12.00
Saruna ar skolotājiem
Neklusē,
centrs Dardedze Vineta Āboliņa
centrs MARTA Madara Kanasta
Mācību metodoloģija, pieredzes apmaiņa starp Neklusē sadarbības skolām.

Kopš 2020.gada 1.septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021./2022. mācību gada 1.semestrī  iesaistīti un individuālu atbalstu saņem 48 izglītojamie no 4.-12.klasei.

Projekta ietvaros realizētie pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādi, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek veidota  vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.