Projekta darbs 12. klasē

Patstāvīgi izstrādājot projekta darbu kā apjomīgu mācību uzdevumu 12. klasē, skolēns nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās situācijās, tai
skaitā caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas
augstākajā mācību satura apguves līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Iepazīsties ar katru projekta veidu un ieteikumiem, kā plānot un īstenot izvēlēto projekta darbu!

22. septembris
Izvēlēts un saskaņots padziļinātais kurss, kurā realizēs projekta darbu
6. - 10. novembris
Izvēlēts projekta darba veids, tēma, izstrādāts plāna uzmetums
22. - 27. janvāris
Projekta darba PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANA
18. - 23. marts
Projekta darba DEMONSTRĒJUMI
8. - 13. aprīlis
Projekta darba GALAREZULTĀTA iesniegšana
15. - 20. aprīlis
Projekta darba PAŠNOVĒRTĒJUMA PORTFOLIO iesniegšana
22. - 27. aprīlis
Projekta darba PREZENTĀCIJAS iesniegšana
29. aprīlis- 4. maijs
Projekta darba AIZSTĀVĒŠANA
Previous slide
Next slide